December 30
Sally Sakae Okabe
Lillian Kitagawa

December 29
前田栄子
Eiichi Bob Kitagawa
Eiko Maeda
Eiko Evelyn Miya

December 26
荒堀美智子
Michiko Arabori

December 22
Lori Sachi Fujimoto
Mabel Yoneko Fukushima
Miki U. Mayeda
Kiyome Kay Nawa

December 19
宮武章夫

December 17
Chiyoko Matsubara

December 16
Akio Okumoto

December 15
Hidekazu Peter Akahoshi
Mildred Midori Kado
Natsumi Nanaumi
Akio Okumoto
Hideko Tateoka

December 12
Toshio Hisamune
Shizuka Ichimoto
Mitsuko “Mitzi” Kurashita
Masao “Matt” Matsumoto
Misao Takasugi
Ernest Tanji
Frank Masaru Tokirio
Dorothy “Dottie” Kiyoko Tomita
Saburo “Sab” Uyeda

December 9
Roy Kitano
Sam Kawanami
Shizue Kasukabe
Koko Shimozawa
Jerry Yoshiko Tadokoro
下澤孝子

December 8
Keith Yukio Higa
Kimie Hirami
Fred Y. Hoshiyama
Tamiko Kishishita
Eiichi (Bob) Kubo
Masao “Matt” Matsumoto
Steven Kenji “Mits” Mitsueda
Ken Mukogawa
Toshiko Ota
Senji Ozasa
平身キミエ

December 5
松村栄子
Roy Yukimasa Azuma
Rose Yoshiko Kubota
Akira Nagaoka
Yukiko Uyeda
Masako “Janet” Yoshioka

December 2
Jack Masaaki Takanabe
John Carl “JT” Tamaki

December 1
Yoriko Machikawa
Richard Tsutomu Nishioka
Toshiko Ota
Shizu Uyeda
西岡リチャード勉