December 29
Mr. William Kimio Murata

December 28
Ryo Komae
Archie Miyatake
Misuko Ryozaki Shishino
Chiye Wada
Christie Ozawa Ichikawa

December 24
Betty Hayashibara Furumoto
Atsue Oshimo
Sachiko Nakahara

December 21
Miyuki Ichinose
Bill Y. Yokoyama

December 20
Misao E. Yoshimoto

December 17
Owen Ikeda
Mariko Osada Kobata
Aiko Noda
Arleen S. Nitake Yamasaki Noda
Harunori “Harry” Oda
織田ハリー春教

December 15
Kinya Takasaki

December 14
辻本一雄
Dennis Kazuo Tsujimoto

December 13
Suzuko Kosaka
Jane Masayo Kurushima
Stanley Okimura
Eileen Fusaye Takemoto
Joyce Michiko Sahara

December 10
宜野座和信
Washin Kazunobu Ginoza
Ruth Kano
Frances Tsuyuko Nishibayashi

December 8
水谷静代
Ruth Kano
Shizuyo Mizutani
Sachiye Takamoto

December 7
桑原一子
Frances Midori Kaji
Kazuko (Kakishita) Kuwabara

December 6
William “Bill” Imanaka
Mark Masao Ozawa
Shunichi “Jake” Chisaki
Janet Mitsui Brown
Harry Mitsuo Honda
Shizuye Takehana
沼田光子

December 3
Janet Mitsui Brown
Mary Tsuruko Kinoshita
Sumiko Terasawa

December 1
Mike Kiyoshi Amate