February 28
Deana Hiroko (Hanafusa) Abe
Margaret Mitsuko Fujioka
Marjorie Masako Masuda
Yoshiko Kishi Tatsumi
Yuriko Lillie Urasaki
Jean Yoneko Yagi

February 25
土井真知子

February 23
Chie Yoshimi
吉見千江

February 22
Isao Hatano
Shizue “Sue” Izumi
Yae Oyakawa
Emiko Matsumoto
木原敏之
波夛野勲

February 18
洞真寿男
Masuo Hora
Jane Ryoko Yasukochi

February 16
Teruyo Nakashima
Takeshi Minato
Tom Tsunoda

February 15
平野エディー武夫

February 14
Ben Ko Shimazu
Toshiko Terao

February 11
Mitsuye Mitzi Furuya
Mitsuo Kashiwa
Ann Aiko Watanabe
Shigeko “Sally” Ogata Hirota
Mary Mitsuko Endo Tonai
Dorothy Midori Sumi

柏三夫
藤内メリー美津子

February 9
Teruko Mary Nomura
Misao Namba

February 8
野村メリー照子

February 7
Hajime Hirashima
Shizuka Ishikawa Ido
Jessie Hideko Kawamoto
Eunice Nobuko Miyatake

February 4
Kimi Ishii
Sumiko Lillian Kozawa
Edward J. Kurosumi
Chiyoko Makino
Jimmy Makino
Shiro “Gunga” Teramoto
Yoshinori Tomita
Hiroshi “Hiro” Wakiji
Yoshihiko Kitagawa
Arthur Tasaka

February 2
Kenneth Naoshi Kato
Arthur Ichiro Miyamoto
加藤ケネス直
塩崎清