July 30- Takashi Matsuda
July 30- Hatsuye Nagamatsu
July 30- Chikashi “Stan” Shimizu
July 30- Hiroshi “Horse” Tadakuma
July 28- “Peachie” Shimizu
July 27- Alyssa Mika Hanano
July 27- Joe Suski
July 27- Beatrice Miyoko Taga
July 26- George Miyagi
July 26- Elaine Shigeko Okimoto
July 26- Aki Sakamoto
July 26- Noboru Joe Sakuda
July 23- Yukio “Yuk” Hibino
July 23- Frank F. Hirashima
July 23- James Susumu Imai
July 23- Koshi Matsumoto
July 23- Charles Oshiro
July 23- Kiyoko Kay Seno
July 23- Roy Setsuo Uchida
July 20- Natsu Ann Kitada
July 20- Tetsuo “Ziggy” Seko
July 20- David Mitsugi and Dorothy Washiko Shirai
July 19- Fumiko M. Kishi
July 19- Shinichi Mike Miyake
July 19- Gary Katsumi Takagi
July 19- Yasuko Tome
July 16- Hamao Goto
July 16- Sao Hashimoto
July 16- Shige Harada
July 16- Yayeko Jean Koda
July 14- Aiko M. Tanouye
July 12- George T. Matsuoka
July 9- Robert Hisamoto
July 9- Robert S. Ichikawa
July 9- Richard Takashi Nimura
July 9- Rose Fusaye Oguro
July 7- Hisaye Matsumune
July 7- Kiyo Kay Okamoto
July 6- Keiso Ken Fujikuni
July 6- Toshiko Hirashima
July 6- Mary Hisae Ishii
July 6- Hiroko Mayeda
July 6- Tomi Nagai
July 6- George Yada
July 2- Kiyoko Onishi
July 2- Martha Masumi Sentani
July 2- Chiyo Matsumiya