July 30
小原美智子
Mary Mariko Nagato
Martha (Yasi) Yasukochi
Hide Watanabe

July 28
Mary Mitoko Shimizu

July 26
Shiro Joe Yoshikawa
Kyoko Tanaka
Tatsuo Asamen

July 23
Shoso Nomura
Kikue Shikami
Marian Amimoto
Patricia Mitsuko Fukushima Cruz
Margaret Kimiko Higashi
Haruo Ichikawa
Misako Masumoto Morihiro
Alice Sadako Toguchi
Thelma Yamada
春間ケニー
三石圭子

July 19
Kazuye Shibata Kushi
Masaru Richard Nagasawa
Jane K. Yamaguchi

July 16
中村ツヤ
Robert Yoshikazu Fujimoto
Tsuya Nakamura
Sachiyo Shirley Wakisaka

July 12
Alice Yaeko Sugimoto
Kazuko Kay Nakawaki
杉本アリス八重子

July 9
Yone Tokeshi
Emiko Kunimasa
Yoshinori Takamine
国政恵美子
藤岡三重子

July 7
Kay Umemoto (Kay Keiko Niiyama)

July 6
Mary Setsuko Terada
Ben Tsutomu Koga

July 2
Sumi Kitahata Ujimori
Russell Herman Kitagawa
Walter Ichiro Okano
Mary Setsuko Terada