June 30- Kazuo “Ike” Ekinaka
June 30- Kiyoshi Fujimoto
June 30- Taeko Jinyama
June 30- Arlene Kennedy
June 27- Takeyasu, Toshiaki, D.D.S.
June 26- Thomas Tetsuji Machida
June 26- Sumiye Miyake
June 23- Masao Awakuni
June 23- Barbara Joe Hoshizaki
June 23- Yoshiko “Connie” Koyama
June 23- June Tsuyoko Yamamisaka
June 21- Patricia E. Nakano (Correction)
June 21- Hiroko Kim
June 21- Shoko Nishihara
June 20- Roy Tadashi Hoshizaki
June 20- Kaneko Nakanishi
June 20- Mitsuko Nakashima
June 19- Terry Teruko Iseda
June 19- Setsuo “Sets” Kanamoto
June 19- Patricia E. Nakano
June 19- Masaru Nobuto
June 19- Yoshie Sano
June 16- Masaru Nobuto
June 16- Tami Okazaki
June 16- Betsy Harumi Tsuji
June 14- Aiko Sakata
June 14- Yuki Virginia Matsui
June 13- Jun Kawai (Correction)
June 13- Nick Yasumitsu Nakano
June 12- Miyoko (Marie) Itaya
June 12- Jun Kawai
June 12- George Kojaku
June 12- Toshiyasu Sato
June 9- Gary M. Honda
June 9- George Shinichi Iwanaga
June 9- Tsugiko Arlene Morishita
June 9- Toshio Nishio
June 9- Koichi Okamoto
June 9- Emiko Yoshikawa
June 7- Chiye Harada
June 2- Dr. Mike Nakanishi, D.D.S.
June 2- Masa Miya
June 2- Fumiye “Betty” Ito
June 2- Tom Kido