June 30
Tak Kosha
Masanori Nagami
Sara Shizuko Sadakane
Teruyo “Tootsie” Yoshimura
大城君江
貞金セラ静子

June 27
浅岡佳美
柴田練蔵
Yoshimi Asaoka
George Matsui
Sasuke Teraoka
John Sohei Hohri

June 25
Yoshiko Mitamura
Mary Kiyoko Sakioka

June 24
Tomoyuki Hasegawa

June 23
Richard Kaku
Hiroshi Matsubara

June 20
Ichiro Miyamoto
Hiroshi Sakai
坂井啓二
吉田弘子

June 18
Sasuke Teraoka

June 17
Renzo Shibata

June 16
Fumiaki “Bill” Shimozawa

June 13
Yuriko Betty Fukuwa
Yoshiteru Gary Kikawa
Reno Shibata
Henry Takashi Yamada
大谷トニー雲堂

June 11
若松ハヤ

June 10
中川四郎

June 9
Jiro Pete Kurihara
Toshio “Tosh” Ohara
Ted Teruo Wada
林トム勝

June 6
Joe Tsuroshi Hiroto
Ronald Wayne Fujioka
Louise Hari
Tom Hayashi
Yoshie Hirata
Fumiko Matsumoto
Helen Michiko Nishimura
Chiyoko Mae Ogawa

June 4
Sumiko Kuwahara
Kanichi Thomas Nakanishi

June 3
Naoki Tamura

June 2
足立ラルフ晃
高木敏子
谷口強
Ralph Akira Adachi
Luiko Hamaguchi
Mary Masaoka
Toshiko Takagi
Paul Y. Otera (Updated)