November 23- Jenmei Jim Ito
November 23- Keiko Kozuki
November 23- Helen Reiko Uyetanaka
November 22- Helen T. Kondo
November 22- Tom Takao Oshita
November 19- Edith Shiyuko Ho
November 19- Hiroshi Miyahira
November 19- Itsuyo Oyama
November 19- Yoshio Takagaki
November 19- 高垣ヨシオ
November 16- Jenmei Jim Ito
November 16- Richard K. Sakai
November 16- Miyako Tanaka
November 15- Emiko Kubota
November 15- Esther Fumiko Kumasaka
November 15- Howard T. Ozaki
November 15- Ida Sasaki
November 9- Donald Tadaichi Morinaka
November 9- Sugako Nakata
November 8- Tomo K. Hisamoto
November 8- May Sakoda
November 8- 佐古田メイ
November 8- Yoji Joseph Uyeda
November 5- Elaine Kimie Hoshida
November 5- Lillian Inatomi-Kozai
November 1- Ayako Kamoto
November 1- Ayako Matsuda