November 30
Marian Yasue Fujimoto
Mary Aiko Fujita
Dr. Katsumi Miyai

November 29
Rose Nakamura
Reverend Keigo Morishita
森下敬吾

November 26
野口静子
花房健三郎ウィリアム
Ken William Hanafusa
Stan Hayashi
Kenny Imai
Roy Kazuaki Sakata

November 22
Yoshie Fujitaki
Masae Matsuba
Yomiko Murakami
Kumie Oka
Sidney Yuji Yamazaki

November 19
Masae Matsuba
Thomas Hiroshi Matsunaga
“Mike” Takashi Mayekawa
Seiji Yoshida
Shizue Vickey Ito

November 17
Carol Masako Tanaka
Shizue Vickey Ito

November 15
Donald Kenji Kanemaru
Miki Amai Kumamoto
Kumie Oka

岡九美恵
門松みふ
山中ダニエル慎二

November 12
前田至
Matsuye Fujitsubo
Itaru Maeda
Nobuko “Ellen” McCabe

November 10
Mary Yoshiko Oye
Sadako Tamura
Rev. Fumio Okazaki
田村貞子

November 9
Arthur T. Mikamo
Teruko Terry Mimura

November 8
May Yoshida
Hisae Linda Kinoshita
Takuo Hohri
Kimi Fukumoto
Asayo “Aussie” Hiraizumi

November 5
金城静枝
Kimi Fukumoto
Midori Karatsu
Takeshi Ted Kitaoka
Diane Naomi Urasaki
John Wong

November 2
Peter Shin Masai
Mollie Miyamoto
Ronald Y. Doizaki

November 1
Vicki Sekiguchi Granucci