March 30
Fumie Sakoda

March 29
Fujiye Kawase

March 25
城ノ口ポール勝政

March 21
Patricia Yeiko Miwa
Florence Yoshiko Yamaguchi

March 18
Ben Torimaru
高雄ロニー登

March 15
Chieko Yamane

March 14
Don Kiyomi Yamagishi
Mitsuo “Mits” Kodama
Masako Kanase
Ben T. Masuda
Emiko Katharine Nogawa
Toshio George Shibata
柴田ジョージ敏夫

March 11
Ida Hideko Kunitsugu
Noriko Miyahara
Martha Teramoto
Thomas N. Nakamura

March 9
Alice Jitsuko Matsushima
Masayuki Okumura
James Makoto Ogawa

March 7
Hajime Nonoguchi
Shoji Shimizu
Tadashi Watanabe
志水正司

March 4
Dr. John Mizuki
Glenn Michitane Nakadate
Helen Miyuki Hiraga
Tom Masuda
Joe Mizuho Miyake
正田小百合

March 1
Toshiko Nishimura
Takao Thomas Oshiyama
Shigeichi Shimabukuro
Hideko Sueyoshi
Takeko Tuck Tanaka
Frank Masaaki Yokoyama
西村敏子