November 30
Kiyoshi “Bones” Fujimoto
Arthur Shiro Fukuda
Miriam Hanayo Nishida
Yoichi Bob Okamura
Megumi Osa
Sadao Yatabe
November 27
Dorothy Yumiko Nakamura
比嘉隆
November 26
Harumi “Mimi” Arakaki
Mary Harue Imada
Miyoko Okamoto
Jimmy Hajime Okazaki
今田メリー春枝
November 19
June Junko Hayashibara
Toshimi “John” Iwaki
George Fukawa
November 16
Taro Fukushima
Roland Yoshiharu Kamachi
James Junji Nomachi
Helen Uyeno
Irene Setsuko Yoneshige
November 13
奥野早苗
土肥忠一
木村英雄
Setsuyo Asari
Tadakazu Doy
Ken S. Eimoto
Hideo Kimura
Kazume Oda Washizaki
Sanae Okuno
Mariko “Miki” Tsuruta
Jack Yoshinobu Hirai
Nofuko Yokomi
November 9
陳アーリン惠
Yoshiro “Babe” Fujioka
Dr. Arlene Takaki Ching
Kazumi Eguchi
Jack Yoshinobu Hirai
Margaret Chieko Momita
Mary Eiko Toyoda
Jerome Eizo Yamasaki
Yoshiro Fujioka
November 7
Hanako Matsuno
November 5
Usami “Sam” Terada
George T. Yamamoto
Dr. Mary Sakaguchi Oda
November 2
Bob Kazumi Yoneyama
Akira “George” Yoshitake
November 1
肝付玲子