November 28
Setsuko Toda Oyama
Frank Wada
Masako “Janet” Yoshioka
Lily Yaguchi Fukuda

November 25
Emiko Harada
Kimiko Tsuji
辻君子

November 24
Mary Masako Furuto
Dori Sumi Kanashiro
Ken Kimura
Leslie Kurakazu
Helen Toshiko Watanabe
Sakiyo Yoshida
木村建
吉田サキヨ

November 21
Joyce Toshi Ichikawa Price
George Kuroki
Yoshiaki Miyoshi

November 19
George Fujimoto

November 18
Dennis Ray Murashige
Yumiko Yasuda

November 17
Elizabeth Masako Kaneko
George Masaji Kikuta
脇元丈治

November 14
Lillian Yuriko Fujii
Toshio Fujii
Rick Seiji Kasuyama
Fumi Kawasaki
Katherine Keiko Mooko
Masayuki “Mas” Nakamura
Alan Tadashi Shiosaki
Yuriko Umeda
Richard Yamada

November 12
Katherine Keiko Mooko
Walter Tatsuo Tatsuno, Jr.

November 10
鮫島サム信夫

November 7
清野容子
洞ミヨ

November 5
Elaine Emiko (Yamada) Agcaoili
Akiko Betty Fujii
Charles Niro Nakagawa

November 4
Amy Hino
Minnie Saito

November 3
Grant Nakayama
Giro Saisho